ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2511
งบประมาณ : 75,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้อาหารห้องเรียนเด็กพิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2507
งบประมาณ : 35,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.1 ป. 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 1,895,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน MEP
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 1,684,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมใหญ่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 1,390,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป. 4 , 5 , 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 21,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป. 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 2,875,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธุรการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 324,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด MEP
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้อง กอท.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดนตรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 111,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพลศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 111,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขา 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 48,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขา 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขา 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 81,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขา 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 125,000
เพิ่มเติม..