วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี 

เป็นคนเก่งและมีความสุข  และเป็นสถานศึกษามาตรฐานสากล