พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ

โรงเรียนในฝัน  สร้างสรรค์ความสุข  ปลูกฝังแนวความคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตในสังคม

อย่างสงบสุข

2.  ผู้เรียนมีความรักในท้องถิ่น รักความเป็นไทย สืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย

3.  ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยด้วยความภูมิใจ

4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ตามศักยภาพ