ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โรงเรียนบ้านอากาศตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา ตั้งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2465 ณ ศาลาที่ว่าการอาเภอเก่าเป็นที่ทาการ บรรจุนักเรียนได้ 30 คน พระราชกิจภักดี นายอาเภอวานรนิวาสเป็นผู้จัดตั้ง มีนายสุ ฉิมานุกูล เป็นครูคนแรก
 
ในปี พ.ศ. 2480 นายจันทร์ศรี วิภาวิน ศึกษาธิการอาเภอ และนายอาเภอขุนพินิจ นาคภพ ได้ปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1. ข. สามห้องเรียนมีมุขหลัง โดยราษฎรให้ความร่วมมือและทางราชการร่วมสมทบด้วย
 
พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 35,000 บาท อาคารเรียน 50,000 บาท อาคารแบบ ป.1 3 ห้องเรียน ในปีนี้ทางโรงเรียนเห็นว่าอาคารไม่เพียงพอและชารุด จึงซื้อวัสดุเก่าก่อสร้างต่อเติม สร้างอาคารเรียนแบบ ป.04 6 ห้องเรียน ปีนี้มีครู 23 คน นักเรียน 776 คน
 
ใน ปี พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง งบประมาณ 1,684,800 บาท และขออนุมัติจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3ต่อเติมชั้นล่างเพื่อใช้ทาเป็นห้องผู้อานวยการโรงเรียนและห้องธุรการโดยใช้ เงินบริจาคจากคณะครูโรงเรียนบ้านอากาศ เป็นเงิน 120,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2554 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program)หรือ “ห้องเรียนพิเศษ” จัดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 
ปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55 ก เป็นอาคารเรียนแบบ 3 ชั้น 18 ห้องเรียน จานวน 1 หลัง งบประมาณ 21,000,000 บาท
 
ปี พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้นสองข้าง งบประมาณ 2,875,000 บาท
 
ปัจจุบัน มีนายสุวัฒน์ มานิตย์ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน