ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุ ฉิมานุกูลภู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2465
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเทียม ศักดิ์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2467
ชื่อ-นามสกุล : นายทิพย์ อินทรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2469
ชื่อ-นามสกุล : นายสีลา ช่วยจันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2471
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง ศิลปชัยกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง น้อยคำยาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เพชรคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ประจักษ์วงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เพชรคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2488
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ บุษบงค์ภัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ศีรถาพร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2490
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง สมงาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491
ชื่อ-นามสกุล : นายเดช เพียรพจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2492
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเทียม ศักดิ์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493
ชื่อ-นามสกุล : นายสุ อุปพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ศีรถาพร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง พรหมสาขาฯ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498
ชื่อ-นามสกุล : นายคือ ศรีเกษม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2499
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ ไชยบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2502
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง บุษบงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2514
ชื่อ-นามสกุล : นายนิทัศน์ เสมอพิทักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ต้นภูบาล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง เพริศแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525
ชื่อ-นามสกุล : นายภพ เฒ่าอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิตินันท์ สารเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย ไตรโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ มานิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน