ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเทียม ศักดิ์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2467-2468, พ.ศ.2493-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง น้อยคำยาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายสุ อุปพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496-2496
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ศรีถาพร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง พรหมสาขาฯ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ ไชยบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2502-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ต้นภูบาล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง เพริศแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายภพ เฒ่าอุดม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิตินันท์ สารเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย ไตรโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ มานิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562-ปัจจุบัน