กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเอนก ทอนฮามแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0956452346
อีเมล์ : sneke1968@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
2533 เจ้าพนักงานสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น
2540 บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช
2540 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสกลนคร
2557 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต/หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535-2542 สถานีอนามัยบ้านธาตุทอง ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จพง.สาธารณสุขชุมชน
2542 โรงเรียนบ้านสงเปือย ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร อาจารย์ 1
2545 โรงเรียนบ้านหนองส่าน-นาเติ่ง อ.ภูพาน จ.สกลนคร อาจารย์ 1
2546 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร อาจารย์ 1
2548 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร อาจารย์ 2
2553(ช่วยราชการ)2556(ย้ายเข้า) โรงเรียนบ้านอากาศ สพป.สน3 ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล