คณะผู้บริหาร

นายสมชัย ไตรโยธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา