คณะผู้บริหาร

นายสมชัย ไตรโยธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุขสันต์ หัตถสาร
ครู คศ.3

นางอรพิน สมบรูณ์
ครู คศ.3