ปฐมวัย

นาง อรพิน สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Nichapat Suwachat
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางจารึก ยงยันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางรจนา สำรองพันธ์