กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมศรี กิติศรีวรพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

บุษบา มานิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธนาพร เชื้อนนท์
ครู คศ.3

พูลสุข อัครจันทร์

นางสาวอภิญญา ธิราวรรณ
ครู คศ.3

นางสาว ชนาทิป พ่อธานี

นายธีระพงษ์ โคตพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครองฤทัย ราษี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายเจษฎา กลยนีย์