กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางหทัยทิพย์ ทอนฮามแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0644364125
อีเมล์ : tip69hathai@gmail.com

นายเอนก ทอนฮามแก้ว (หัวหน้าสายป.2)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0956452346
อีเมล์ : sneke2@hotmail.com

นางกัณตา จันทร์ใด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0861629583
อีเมล์ : kantacanthrdi97@gmail.com

นางสาวนิตยา อินธิโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0856438136
อีเมล์ : nittayana.8@gmail.com

นางสาวดวงกมล ริยะบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0872257841
อีเมล์ : duangriyaboot2528@gmail.com

นายธนัยนันท์ ปะริทัศน์สกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววารุณี แก้วนา (หัวหน้าสายป.1)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0953152797
อีเมล์ : kaewna152@gmail.com

นายพุทธชัย พูนเจริญผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0840622969

นายพงศ์ภีระ เหง้าละคร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0971171575
อีเมล์ : panupongngoulakorn@gmail.com