กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกรรณิกา สิมงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

เสาวลักษณ์ บุพศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายทรงศาสตร์​ โมคมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวอัจฉรา กันบุรมย์
ครูอัตราจ้าง

นางอุดมพร สิงห์บุตรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1