กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทรงศาสตร์ โมคมูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0862103492
อีเมล์ : Shongsat111@gmail.com

นางเสาวลักษณ์ บุพศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0979742941
อีเมล์ : Saowalukbup @gmail.com

นายบุญโฮม เเสงงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0908284274

นางกรรณิกา. สิมงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0878526269
อีเมล์ : Kroonoi177@gmail.com

นางอุดมพร สิงห์บุตรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0862294208
อีเมล์ : Udompon24128@gmail.com

นางครองชิต แง่มสุราช (หัวหน้าสายป.5) (หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาเเละพลศึกษา))
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0895721716
อีเมล์ : punchai2508@gmail.com

นางสาวอาทิตยา เหง้าละคร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0821439210
อีเมล์ : artitayangao90@gmail.com

นางสาวอัจฉรา กันบุรมย์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0841597569
อีเมล์ : K.Achara55555@gmail.com

นายจตุพล ใครบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3