บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกัณธิมา ชาเหลา
ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0973076789
อีเมล์ : kandhii.marr54@gmail.com

นางสาวสุพรรณิการ์ อ่อนอำพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทร : 0883152907
อีเมล์ : pangwayai2525@gmail.com

นางสาวยุวธิดา บุตรพุทธ
เจ้าหน้าที่บัญชี
เบอร์โทร : 0971564922
อีเมล์ : yuponpun@gmail.com

นายคมกริช พอกพูน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายโชคชัย เเลเฮว
ช่างไม้ระดับ 4
เบอร์โทร : 0813098788

นายพจนาถ ฉิมานุกูล
ช่างไม้

นายสิทธิศักดิ์ ชาเหลา

นางราตรี ตุ่ยไชย
เเม่บ้าน
เบอร์โทร : 0642382041

นางปีใหม่ เพริศเเก้ว
เเม่บ้าน
เบอร์โทร : 0986425356