กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประดิษฐ์ คิอินธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

บรรเจิด กัลยา
ครู คศ.3

คณิตชัย ไตรจักร์
ครูผู้ช่วย

อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ครูผู้ช่วย

พัชราพร วงศ์ตาขี่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยามมา
ครูผู้ช่วย

.พินิจ ภิญโญ