กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางหทัยทิพย์ ทอนฮามแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายเอนก ทอนฮามแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางกัณตา จันทร์ใด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวดวงกมล ริยะบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายธนัยนันท์ ปะริทัศน์สกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาววารุณี แก้วนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิตยา อินธิโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางวิราวรรณ เทอำรุง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายรชานนท์ กุลอัก

นายพงศ์ภีระ เหง้าละคร
ครูอัตราจ้าง