กลุ่มสาระการงานอาชีพ

น.ส.พนา วิริยะเจริญกิจ
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรณิการ์ อ่อนอำพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางลัดดาพร อุดมมา
ครู คศ.3