กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฬารัตน์ สารเนตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0822256554
อีเมล์ : aor_neva@hotmail.com

นางกรรนิกา ใครบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0833290846
อีเมล์ : krootook2@hotmail.com

นางอังคณา ชาเหลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0624563632
อีเมล์ : Angkanachalao10@gmail.com

นางสาวพรพรรณ คณะนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0820518151
อีเมล์ : faifaiza2532@gmail.com

นางสาวศรีประภา ไตยมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0833369740
อีเมล์ : sriprapa18112560@gmail.com

นางสาววิสุดา ต้อนโสกี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0887412810
อีเมล์ : wisuda00ho@gmail.com

นางสาวชนกพร ฝาระมี
ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0981045628
อีเมล์ : chanokpornfaramee@gmail.com

นางสาวจิตรวรรณ กาฬหว้า
ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0628588798
อีเมล์ : Jittawanla@gmail.com

นางสาวปานทิพย์ แก่นลา
ครูในโครงการMEP Co-teacher(M.1)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0923366896
อีเมล์ : Popantipkaenla@gmail.com

นางสาวพิมพ์สุดา งิ้วไชยราช
ครูในโครงการMEP Co-teacher(M.2)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0650930783
อีเมล์ : Pimsuda6480@gmail.com

นางสาว วรรณิสา กุลภา
ครูในโครงการMEP Co-teacher(M.3)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0636628427
อีเมล์ : Wannisa 28427@gmail.com

นางสาวชญาณี บุญเลิศ
ครูในโครงการMEP Co-teacher(M.4)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0812514637
อีเมล์ : ploys.1995@gmail.com

นางสาวนุชบา เพชรดีคาย
ครูในโครงการMEP Co-teacher(M.5)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0951964036
อีเมล์ : Nutchaba2222@gmail.com

นายนปกรณ์ มัยวงศ์
ครูในโครงการMEP Co-teacher(M.6)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0910545304
อีเมล์ : napakorn5304@gmail.com

Anna Grace Ranoco
ครูในโครงการMEP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 06981505158
อีเมล์ : ranocojeanna092409@gmail.com

Miss Marinielle D.Ferrer
ครูในโครงการMEP
เบอร์โทร : 0966877845
อีเมล์ : Marinielleferrer10@gmail.com

Miss Nabwire Christine
ครูในโครงการMEP
เบอร์โทร : 0688427734
อีเมล์ : nabwichristine@gmail.com

Miss Thembelihle Makhosazane Shabalala
ครูในโครงการMEP
เบอร์โทร : 0955948032
อีเมล์ : tm.lihle@gmail.com

Mr.Kelvenne Ray Mutia Asuncion
ครูในโครงการMEP
เบอร์โทร : 06-1328-2050
อีเมล์ : akenasuncion@gmail.com

Mr.Chester palag Cernal