กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรรนิกา ใครบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ศรีประภา ไตยมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพรรณ คณะนาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิลาวัณย์ แก้วก่า
Co-Teacher MEP 3/6

วชิรญา ไชยราช
Co-Teacher MEP 6/6

นปกรณ์ มัยวงศ์
Co-Teacher MEP 4/6

นาง อังคณา ชาเหลา