คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ รุณจักร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล โสมสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันต์ หัตถสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0818729001
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงค์ แง่มสุราช
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ รุนจักร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรัชญา สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระรัตนากรวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสกลถาวรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ สมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนา ศรีวิไล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ งิ้วโสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.อ.เพ็ชรรัตน์ การบรรจง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.สมควร เคนไชยวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนศักดิ์ เพริศแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย ไตรโยธี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ