คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ธนวรรณ แก้วพาดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 6/5
ชื่อ-นามสกุล : อัครวินท์ อัครจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 6/6
เบอร์โทร : 0645206033
ชื่อ-นามสกุล : ปาลิตา ทิพม้อม
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : 6/2
เบอร์โทร : 0630206998